Siostry Dominikanki

Charyzmat: głoszenie prawdy ewangelicznej najbardziej potrzebującym.

Hasło: „Veritas”- „Prawda” oraz „Contemplata aliis tradere”- „Przekazywać owoce kontemplacji”.

Zgromadzenie zostało założone przez m. Kolumbę Różę Filipinę Białecką w 1861 roku; zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1911 roku.

 

                    Siostry dominikanki

 

Duchowość dominikańska rozwija się od XIII wieku, kiedy żył św. Dominik Guzman, założyciel zakonu dominikańskiego, który jako zadanie wyznaczył mu troskę o chwałę Bożą i zbawienie bliźnich. Znamienną cechą tej duchowości jest jej społeczny charakter. Ktoś, kto włącza się do wspólnoty dominikańskiej czyni to nie tylko po to, by osiągnąć własną świętość, ale aby pomóc innym w drodze do zbawienia. Głoszenie prawdy jest podstawowym zadaniem wspólnoty dominikańskiej. Dominikańskie apostolstwo musi wypływać z kontemplacji Bożej prawdy, z nieustannego modlitewnego zgłębiania Pisma Świętego, świadomego i owocnego korzystania z liturgii.

Duchowość dominikańska koncentruje się na kulcie Jezusa Zmartwychwstałego i Matki Najświętszej. Maryja czczona jest w zakonie jako Matka Dobrej Opieki i przedstawiana, jak swym ogromnym płaszczem osłania zastęp braci i sióstr św. Dominika. Z zakonem dominikańskim wiąże się też rozpowszechnianie nabożeństwa różańcowego. Tradycja głosi, że założyciel otrzymał różaniec z rąk Matki Bożej jako oręż do walki z herezją. Maryja natomiast odbiera w rodzinie dominikańskiej cześć jako Królowa Różańca Świętego. W zgromadzeniu składa się śluby wieczyste.

 

                        Siostry dominikanki

 

Parcela w Gdyni-Orłowie na ul. Mierniczej należy do Sióstr Dominikanek od roku 1930, jednak dopiero w 1989 roku władze państwowe wydały zgodę na budowę cztero-oddziałowego przedszkola i domu zakonnego przy ulicy Mierniczej 9. Dom ukończono w 1991 roku i w tym toku zamieszkały tam trzy dominikanki.

Od roku 1993 dominikanki prowadzą przedszkole w swoim domu zakonnym przy ulicy Mierniczej 9 w Gdyni-Orłowie.

 

Ks. Jerzy Więckowiak, Kościół Katolicki w Gdyni.

 

                                                                   Strona internetowa Sióstr Dominikanek